Half Sack AFRI47U

  • Bull
  • 2008-06-20
  • 6Pac AFRI36K
  • AFRI7R
Half Sack   AFRI47U

Half Sack is a big typical Bull  scoring  464inches  at  4yrs.

6Pac AFRI36K

Whiplash AFRI70H

Starbuck ARWS27

AOLD225

AFRI31H

Leroy SLOR1T

AJEL8O

AFRI7R

Cobra AFRI46J

Manitoba Weapon

AJEL39E

AFRI47L

Whiplash AFRI70H

AFRI58H